Steun in de kosten - Regio Scouting Parkstad Limburg

Ga naar de inhoud

Steun in de kosten

Informatie > Ouders en kosten

KORTINGSREGELING HEERLEN

De gemeente Heerlen vindt dat mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen ook recht hebben op deelname aan het maatschappelijke leven en ontspanning. Daarom kan de gemeente een vergoeding geven voor de kosten van sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Wanneer komt u in aanmerking U moet inwoner zijn van de gemeente Heerlen en ingeschreven staan in het bevolkingsregister.
Bij de aanvraag wordt rekening gehouden met uw draagkracht. U heeft in principe draagkracht als uw netto (gezins)inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 10%.
Hierbij kijken we naar de situatie in de laatste volledige maand voorafgaande aan de aanvraagdatum.
Niet tot het inkomen gerekend wordt inkomen uit / van: Kinderbijslag Bijzondere bijstand, langdurig-heidstoeslag of ouderentoeslag Inwonende kinderen Premies en inkomstenvrijlating in het kader van re-integratie naar de arbeidsmarkt Onderhuur of het houden van kostgangers Tegemoetkoming kosten kinderopvang Heffingskortingen en toeslagen van de belastingdienst


Vermogenstoets


Om voor de kortingsregeling in aanmerking te komen geldt voortaan dezelfde vermogensgrens als voor de bijstand. Een alleenstaande mag dus niet meer vermogen hebben dan
€ 5.685,00 en alleenstaande ouders en gezinnen € 11.370,00 (bedragen per 1 januari 2012).

Welke voorzieningen

Een tegemoetkoming in het kader van de kortingsregeling kan worden verstrekt voor de volgende kosten:
1. De jaarcontributie van sport-, jeugd-, en jongerenvereni-ging(en) en voor de bijkomende kosten.
2. De jaarcontributie van verenigingen zoals ouderenbon-den, patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen, zangkoor, fanfare, popcollectief, toneel-vereniging enzovoorts.
3. Deelnemersbijdrage kinderva-kantiewerk, scouting- en schoolkamp.
4. Het lidmaatschap van de openbare bibliotheek en de leenvergoeding.
5. De kosten van niet beroepsge-richte cursussen.
6. De kosten van de stedelijke muziekschool.
7. Een seizoensabonnement bij een theater en losse kaartjes.
8. Een seizoenskaart van een sportclub en losse kaartjes van een sportwedstrijd.
9. Kaarten van muziekuitvoerin-gen, bijvoorbeeld popconcerten.
10. De eigen bijdrage van de peuterspeelzaal.
11. Toegangskaarten pretparken.


Hoogte van de vergoeding

De vergoeding bedraagt in 2012
€ 70,00 per persoon.

Terug naar de inhoud